I am unable to connect to the database

Mình có tạo web với tên miền miễn phí vnthongtin.epizy.com và sử dụng hosting free Infinity Free nhưng nghẹt nỗi là không thể kết nối được với database để cài web bằng xenforo cho dù mình đã tạo cơ sở dữ liệu MySQL, điền đúng thông tin và mật khẩu.

Mong được các bạn giúp đỡ vì cho hosting free nhưng ko cho kết nối với database thì cài web làm sao được.

Please speak in English! Here’s the translation:

Please read this article to troubleshoot MySQL connection errors:

https://infinityfree.net/support/common-mysql-errors/

And please don’t post multiple topics about the same issue.

3 Likes

Is the address correct?

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.